2019
generalforsamlings dirigent Thomas

Thomas valgt som dirigent

Lisbeth fremlægger ændringsforslag

Bestyrelsen Roswitha, Bente, Ernst og Verner samt dirigenten

Vor generalforsamling er et tilløbsstykke

GENERALFORSAMLING tirsdag den 26. marts 2019


Bestyrelsens beretning 

Vi er 214 medlemmer. Vi har i år ekstraordinært optaget alle medlemmer fra vores venteliste.

Det ser ud til, at der stadig er plads ved de forskellige aktiviteter. Ventetiden er nok blevet lidt længere.

SGI Samvirke:

Ernst og Knud har deltaget i møderne i SGI Samvirke. Det er lokalegebyr, der mest har været på dagsordenen. Fremadrettet falder hallejen.

SGI mangler at betale 2 rater på et rentefrit lån. Pengene er i kassen.

Ellers er det udnyttelse og fordeling af lokaler i GI.

 

Cafeen:

Knud har den daglige kontakt med Cafeen. Ved den årlige forhandling af priserne på rundstykker. Kaffe, smørrebrød og drikkevarer er det Ernst og Knud, der sammen fører forhandlingerne.

Vi har et godt samdejde med caféen, og ved  seneste aftale  i 2018 er kaffeprisen nedsat så vi får nu ekstra kander"


. Vi lægger trods alt ca. 60.000,00 kr. i Cafeen på årsbasis.

 

Kaffepenge

Det at tilpasse antallet af rundstykker og kaffekander er en svær balance for bestyrelsen. Vi har en gang oplevet at der ikke var rundstykker nok ellers er der altid lidt overskud af rundstykker.

Vi opfatter betalingen på 20 kr. som en del af kontingentet og en forudsætning for at holde det lave kontingent.

Så enten du får kaffe eller ej så koster det 20 kr. hver gang du deltager.

 

Nye tiltag:

En instruktør fra DGI præsenterede Pickle Ball. Det er et spil, der er en kombination af bordtennis og badminton, hvor der kun må slås underhåndsslag. Der er nogle som gerne vil spille det. Problemet er at der spilles med en bold, som løber lige så langt som en bordtennisbold. Der skal opsættes bander for at spille det.

Der er anskaffet et spil New Age Curling. Et spil med sten på 3 kugler, som skubbes hen på et målfelt.

Afstanden mellem start og målfelt bestemmer spillerne selv. Der er god gang i spillet.

Stævner

Vores ringo spillere har deltaget i 1 stævne.

Bowls spillerne har deltaget i 3 stævner. I begge aktiviteter har vores spillere klaret sig rigtig godt.

 

Handicap Folkedansere

Vores afdeling i Kirkegade, hvor Esbjerg Handicap folkedanserforening har mødelokaler, underholdt os ved sidste års afslutning med en danseopvisning. Det er dejligt at se deres glæde ved at deltage.

Jubilæum

Vi havde en god dag med Revl og Krat, der underholdt med sang og musik. Det var dejligt, at så mange sluttede op om dagen.

 

                                                                                                                      

Vi siger tak til instruktører og musik. Tak til Lise og Sonja. Tak til Grethe co. Tak til Bente Borgen. Tak til jer alle for jeres hjælpsomhed ved oprydning m.m.

En tak til personalet her i GI

 

Tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde


Ernst Vedstesen.
Referat fra generalforsamlingen i.

 

  1. Valg af dirigent.

     Thomas Hansen blev valgt som dirigent, og konstaterede at den var lovlig indvarslet.

 

  1. Beretning.

      I bestyrelsens beretning kom Ernst ind på flg. emner: SGI Samvirke - Cafeen - Kaffepenge - Nye tiltag -

      Stævner - Handicap-folkedanserne og Jubilæet. Se i øvrigt beretningen. Beretningen blev godkendt.

 

3 . Regnskab.

     Knud forelagde regnskabet, det viste et beskedent overskud på kr.103,80, trods jubilæumsudgifter på kr.5.220,-

     Gennemgik de forskellige poster ud fra kontingent fra 203 medlemmer,

     den største post var udgift til Cafeen på samlet kr.65.384.

     Kassereren fremhævede at det var dejlig at være kasserer for en forening med en formue på kr. 88.000,-

     og bedyrede forsamlingen at hver en krone vi fik ind, blev givet tilbage til medlemmerne.

     Se i øvrigt regnskabet. Regnskabet blev godkendt.

 

  1. Kontingent.

       Samme kontingent på kr.150,- næste år. Samt kr. 20,- pr gang.

 

  1. Indkomne forslag.

      Lisbeth Frølund havde indsendt forslag om at opkræve 1o kr. sammen med den årlige kontingent,

      så alle medlemmer var med i gaver til de frivillige hjælpere, samt bestyrelsen. Efter lidt debat blev det besluttet,

      at sende en mail ud til medlemmerne, om at tage en 10-er med og evt. med en bøtte på bordene.

      Gudruns forslag vedr. klippekort til kaffebetaling, syntes Knud ikke var en god ide, så det blev nedstemt.

 

  1. Valg af formand.

      Da Ernst ikke modtog genvalg, blev næstformanden foreslået, og Verner Kargo blev valgt med stort bifald.

 

  1. Valg af 1 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter.

      Peder Sørensen, der før var suppleant, blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

      Solveig Tang og Peter Krogsgaard blev valgt til suppleanter for 1 år.

 

  1. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.

      Genvalg til Svend Åge Sørensen og Anders Jensen, samt Thomas Hansen som revisorsuppleant.

 

  1. Verner takkede for valget og glædede sig til samarbejdet med den nye bestyrelse, men lovede ikke de

      store ændringer, da man ikke behøver ændre på noget, der går godt.

      Som de første æresmedlemmer af foreningen, blev formandsparret Ernst og Erna udnævnt.

      Verner takkede for deres ukuelige indsats gennem alle årene og sagde at uden dem var foreningen

      ikke den succes, det er i dag. Herefter overraktes et flot æres-diplom samt gavekort til evt. en fritidsdragt.

      Herefter var flere mødt frem for, i tale, at hylde de nye æresmedlemmer, bl.a. Niels Bækgaard fra SEPE,

      Sigfred Lindvig som tidligere samvirkeformand og Hans Verner Frandsen fra DGI Sydvestjylland.

      Alle havde kun rosende ord at sige samt nogle drillerier og tak for godt samarbejde.

      Knud holdt en flot rørende takke-tale for Erna og Ernst, samt overrakte en gave fra foreningen.

      Den nye formand fik også nogle flotte ord fra Knud, og tak for at turde påtage sig formandshvervet,

      samt en flaske gin med tonic, at styrke sig på.

      Verner takkede for den flotte hyldest og håbede han kunne indfri forventningerne.

      Ernst takkede for al den hyldest de havde modtaget, og indrømmede at han var en ret blød mand.

      

      Dirigenten sluttede mødet og takkede for en god generalforsamling.

 

       Sædding den 27. marts 2019.  Ref. Bente og Verner