Tidligere generalforsamlinger

Generalforsamling 2018


Bestyrelsens beretning 2017


Det igen blevet tid til generalforsamling.

Der har været megen mødeaktivitet for bestyrelsen i 2017.

Vi har de nødvendige bestyrelsesmøder for at aftale de store linjer. Da alle i bestyrelsen stort set

møder op hver gang, aftales resten over kaffen efter opstilling af borde og stole m.m.

Knud har kontakten til Esbjerg Kommune.

Ernst reserverer lokaler og har kontakten til SEPE.


Vi er 197 medlemmer. Vi har i år ekstraordinært optaget medlemmer fra vores venteliste.

Vi forventer at kunne optage den resterende del fra ventelisten til den nye sæson.


AKTIV TORSDAG

Der var ikke den forventede medlemsfremgang til AKTIV TORSDAG. Så efter nogle møder besluttede vi at nedlægge holdet og optage medlemmerne om tirsdagen. Vi og de medlemmer, der mødte op hver gang, var selvfølgelig kede af at holdet måtte lukke, for der var et ganske specielt sammenhold på holdet. Hermed lukkede vi også ned for floorball, men vi håber at få gang i det igen.


SGI Samvirke:

Som formand deltager Ernst i møderne i SGI Samvirke. Knud og Verner har også været med til et af møderne.

Det er lokalegebyr, der mest har været på dagsordenen her op til kommunalvalget.

Ellers er det udnyttelse og fordeling af lokaler i GI.


Cafeen:

Knud har den daglige kontakt med Cafeen. Ved den årlige forhandling af priserne på rundstykker. Kaffe, smørrebrød og drikkevarer er det Ernst og Knud, der sammen fører forhandlingerne. Vi fik presset priserne lidt i 2017. Vi lægger trods alt ca. 90.000,00 kr. i Cafeen på årsbasis.


Kaffepenge

Det at tilpasse antallet af rundstykker og kaffekander er en svær balance for bestyrelsen. Vi har en gang oplevet at der ikke var rundstykker nok ellers er der altid lidt overskud af rundstykker.

Vi opkræver 20 kr. for kaffe og 1/2 rundstykke. Det giver et lille overskud, som bruges i forbindelse med afslutninger, så vi kan holde prisen på 50 kr.

Vi opfatter betalingen på 20 kr. som en del af kontingentet og en forudsætning for at holde det lave kontingent. Vi har erfaret, at der ikke er de penge i kaffekassen, som svarer til antal fremmødte. Vi har nok taget det som en selvfølge, at alle betalte de 20 kr. hver gang.Nye tiltag:

Der er nogle der gik hjem efter kaffen. Vi efterlyste derfor nye tiltag specielt rettet mod denne gruppe. Straks var Bente Borgen med ideen at hun gerne ville lede stolegymnastik. Det kører fint med 8 – 12 deltagere. Tak for initiativet Bente.

Handicap Folkedans

Grethe Moesner spurgte bestyrelsen om vi ville optage Esbjerg Handicap Folkedans som en underafdeling. De dansede tidligere under Skads-Andrup folkedansere, som lukkede hen over sommeren. De har deres egen økonomi og kører helt selvstændig med egne ledere. Vi byder jer velkommen og glæder os til samarbejdet.


Konceptet:

Opvarmningen: Kaffepausen: Folkedans: Bedstevolley: Badminton: Skumtennis: Bordtennis: Bowls: Indendørs petanque: Ringo og Stigegolf kører bare rigtig godt, og det der er godt, er der ikke behov for at ændre på.

Vores ringo spillere har deltaget i 2 stævner, det ene ringo stævne blev afholdt i GI og bowls spillerne har deltaget i 4 stævner. I begge aktiviteter har vores spillere klaret sig rigtig godt.

 

Vi siger tak til instruktører og musik. Tak til Lise og Sonja. Tak til Grethe co. Tak til Bente Borgen. Tak til jer alle for jeres hjælpsomhed ved oprydning m.m.

En tak til personalet her i GI


Tak til bestyrelsen for godt og hyggeligt samarbejde.


GENERALFORSAMLING 2017


Referat fra generalforsamling tirsdag den 28. marts 2017 kl. 9.00 i Guldager Idrætscenter.


1.Valg af dirigent.

Thomas Hansen blev valgt som dirigent.

Thomas konstaterede, at indkaldelse m.v. var foregået lovligt.

     

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Ernst Vedstesen forelagde bestyrelsens beretning. Beretningen blev taget til efterretning.


3.Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år.

Knud Andersen forelagde regnskabet

Indtægter              100.415 kr.

Udgifter                 105.972 kr.

Årets resultat           -5.557 kr.


Egenkapital pr. 31.12.2016 er 89.489 kr. Bankindestående: 89.489 kr.


Regnskabet blev taget til efterretning.


4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Fremtidigt kontingent: 150 kr.


5.Behandling af evt. indkomne forslag.

Der var indkommet et forslag til nedbringelse af ventelisten.

Formanden fandt det for svært at administrere ventelisten, hvis det blev vedtaget.


6.Valg af formand

Ernst Vedstesen blev genvalgt.


7.Valg af 1 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Verner Kargo Jensen blev valgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev Bente Andreasen (in absentia) valgt, og Roswitha Jensen blev genvalgt.


Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne Anders Jensen og Svend Aage Sørensen blev genvalgt.

Thomas Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.


8.Eventuelt.

Reglerne for, hvem der er på valg og hvornår, blev præciseret:

Formanden + 1 bestyrelsesmedlem er på valg på ulige år.

Kassereren + 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg på lige år.

 

Knud Andersen opfordrede generalforsamlingen til: at man til generalforsamlingen i 2018 finder et  velkvalificeret emne til bestyrelsen med henblik på, at vedkommende kan afløse Ernst som formand i 2019.


Thomas sluttede mødet og takkede for en god generalforsamling.

           

Hjerting, den 30. marts 2017.

Ref. Lise ThimsenAfslutning med socialt samvær -

luksussmørrebrød øl vnd og vin

Bestyrelsens beretning 2016


Så er der igen gået et år og blevet tid til generalforsamling. Der har været megen mødeaktivitet for bestyrelsen i 2016. Dels p. g. af aftaler vedr. cafeteriet. Det er blevet til 5 bestyrelsesmøder. Formand og kasserer har derudover haft 4 møder med SEPE og SGI håndbold. 

Vi er 187 medlemmer. Vi har i år ekstraordinært optaget 15 fra vores venteliste. I øjeblikket holder den sig konstant mellem 40 og 50 på trods af det store indtag.

Vi har valgt at køre ventelisten meget stramt. således at man bliver tilbudt optagelse i den rækkefølge, som man har tilmeldt sig. Det, synes vi, er det nemmeste at styre og det mest retfærdige over for alle.


Aktiv Torsdag

Det er ikke sådan, at vi ikke har prøvet at nedbringe ventelisten. Efter nogen debat i bestyrelsen valgte vi, at starte en ekstra dag med vores kendte aktiviteter samt floorball. Der er i første omgang uden gymnastik/opvarmning og folkedans. Disse 2 aktiviteter kræver instruktører. Vi ville gerne have aktiviteterne torsdag formiddag, men da vi bestemte os var torsdag reserveret af ESG badminton, så vi var nødt til at vælge fredag formiddag. I begyndelsen af september erfarede vi, at ESG badminton havde afbooked torsdag. Vi sprang straks til at vælge torsdag i samråd med deltagerne i det, der nu kom til at hedde AKTIV TORSDAG. Det er Knud og Ernst, der tager sig af AKTIV TORSDAG.

Vi er en lille glad og positiv flok mellem 7 og 10 deltagere, der fra gang til gang bliver enige om, hvad vi skal spille.

Alle personer på ventelisten er blevet tilbudt, at deltage på AKTIV TORSDAG. Der var kun en, der tog imod tilbudet. Det undrer os meget.


SGI Samvirke:

Gælden på hal 2 er nu nedbragt til 100.000,00 kr. Så det forventes, at der i løbet af 2017 bliver penge til at betale det sidste. Der er et rentefrit løn ved DGI’s lånefond som udløber om 3 år


Cafeteriet:

I Forbindelse med Forberedelse og afvikling af Vesterhavscup 2016, indførte SEPE, at de ville have proppenge, når foreningen selv stod for traktementet.

Jeg havde et møde med Poul fra SEPE, hvor jeg blev præsenteret for størrelsen af proppengene.

Vi skulle på årsbasis af med mellem 14.000 og 20.000 kr. i proppenge.

Ud fra det valgte vi at lade SEPE levere kaffe til 40 kr. pr. kande og et halvt rundstykke til 8 kr. om tirsdagen.  Derudover leverer SEPE mad og drikkevarer til vores afslutninger og stævner. Dette samarbejde har fungeret meget godt.

Da vi så samtidig fik en aftale med SEPE om køb af vores kaffemaskine og borde. Idet vi nu ikke længere havde brug for hverken kaffemaskine eller borde i eget regi.

Bestyrelsesarbejdet blev på den måde lettere både for bestyrelsesmedlemmer og vores ægtefæller, idet der ikke skulle laves kaffe og hentes og smøres rundstykker.

Ingenting varer evigt.

Fra 1. januar 2017 overtog SGI Håndbold forpagtningen af cafeteriet. Vi ville gerne fortsætte med at cafeteriet leverede rundstykker, kaffe og mad, drikkevarer til afslutninger.

Knud og Ernst havde et møde før jul med Carina fra SGI Håndbold. Kim Skøtt brugerformand i GI deltog også i mødet.

Prisen på kaffe blev aftalt til 35 kr. pr. kande og 7 kr. for et halvt rundstykke. Dette samarbejde med kaffe og rundstykker fungerer fint.

Vi blev samtidig lovet at drikkevare kunne købes til en specialpris, for at undgå at medlemmerne selv tager det med. Det ser ud til at specialprisen er blevet til normalpris.

Vi er tvunget til at købe mad og drikkevarer i cafeteriet, når vi vil afholde vores afslutninger i GI.

Vi er en stor fast kunde, der på årsbasis lægger omkring 60.000 kr. i cafeteriet.


Opvarmningsrummet:

Stor var vores forbavselse, da vi mødte op til det første Idræt om dagen i GI. Håndværkere var ved at afmontere opvarmningsrummet. Vi erfarede, at vi den 22. december var blevet opsagt/frataget vores rum at spille bordtennis i. SEPE sendte en mail, som aldrig nåede frem til min computer. Vi har en kontrakt på lejeaftale, som er bindende for begge parter.

Vi har nu i samarbejde med Poul fundet en bedre plads til at spille bordtennis på.


Konceptet:

Opvarmningen: Kaffepausen: Folkedans: Bedstevolley: Badminton: Skumtennis: Bordtennis: Bowls: Indendørs petanque: Ringo og Stigegolf kører bare rigtig godt, og det der er godt, er der ikke behov for at ændre på.

Vores ringo spillere har deltaget i 3 stævner og bowls spillerne har deltaget i 4 stævner. I begge aktiviteter har vores spillere klaret sig rigtig godt.

På vores ønskeliste er en floorball bane og 2 mål til en pris af 30.000 kr. Med en sådan bane ville det være muligt at spille floorball en gang imellem om tirsdagen ved at inddrage 1 badmintonbane.


Vi siger tak til instruktører og musik. Tak til Lise og Sonja. Tak til Grethe og co. Tak til jer alle for jeres hjælpsomhed ved oprydning m.m.

En tak til personalet her i GI


Tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde.


               

                                           

GENERALFORSAMLING 2016


Referat fra generalforsamling tirsdag den 29. marts 2016 kl. 9.00 i Guldager Idrætscenter.


Dagsorden:


1.Valg af dirigent.

Thomas Hansen blev valgt som dirigent.

Thomas konstaterede, at indkaldelse m.v. var foregået lovligt.

     

2.Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Ernst Vedstesen forelagde bestyrelsens beretning (bilag 1)

Beretningen blev taget til efterretning med stor applaus.


3.Forelæggelse af regnskabet for det forløbne år.

Tage Jakobsen forelagde regnskabet (bilag 2)

Indtægter                58.038,00 kr.

Udgifter                  34.377,00 kr.

Årets resultat        +23.661,00 kr.


Egenkapital pr. 31.12.2015 er 70.026,00 kr. Bankindestående: 70.026,00 kr.

Også Tage fik stor applaus for sit regnskab.


4.Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Uændret kontingent på 100 kr. blev hurtigt vedtaget!


5.Behandling af evt. indkomne forslag.

Der var ingen indkomne forslag.


6.Valg af kasserer.

Knud Andersen blev valgt.7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

Anne-Marie Hansen og Gudrun Pedersen blev genvalgt til bestyrelsen.

Som suppleanter blev Roswitha Jensen genvalgt og Verner Kargo Jensen blev valgt.


8.Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Revisorerne Anders Jensen og Svend Aage Sørensen blev genvalgt.

Thomas Hansen blev valgt som revisorsuppleant.


9.Eventuelt.

Forårsaktiviteterne – cykelture, kroket og krolf - på tirsdage kl. 9.30 –

starter d. 5. april. Cykelture fra Guldalderhallen. Krolf og krocket på banerne.

Hal 2 åbnes forsøgsvis i april og lukkes, hvis der er for få, der benytter tilbudet.


Hjerting, den 30. marts 2016.

Ref. Lise Thimsen
Bestyrelsens beretning 2016:


Så er der igen tid til generalforsamling. Vi er 182 medlemmer. Der var kun 4 pladser i september til at optage nye medlemmer fra vores venteliste. Ventelisten stiger hele tiden. I øjeblikket er den oppe på ca. 45.

Vi har valgt at køre ventelisten meget stramt. således at man bliver tilbudt optagelse i den rækkefølge, som man har tilmeldt sig.

SGI Samvirke: SGI Idræt om dagen er en del af paraplyen over SGI foreninger, SGI Samvirke. Vores tilholdssted er GI. Efterhånden som der kommer flere foreninger i GI. og samarbejdsrelationerne har ændret sig gennem årene er der lagt op til at ændre vedtægter og samarbejdsaftale for Samvirke på repræsentantskabsmødet i april måned.

Hvad har vi så foretaget os i SGI Idræt om dagen.

Opvarmningen: Det er dejligt med en god og varieret opvarmning. Hvor vi får bevæget alle vores stive led. Vi er spændte på, hvad Lise finder på af nye øvelser, for hver gang hun er på ferie. Tak til Lise. Også en tak til Sonja for at være villig til at afløse.

Kaffepausen: Det er lidt trangt, at komme til at sidde ned, men vi synes det går fint med at fylde bordene op fra væggen og ud, så går det. Vi ved godt, at det er svært at skifte plads.

Folkedans: Er der god tilslutning til og det kører fint. Mændene har det som blommen i et æg. Tak til Grethe og musikken.

Bedstevolley: Har også dampen oppe. Det har været svært at finde nye bolde.

Der har i sæsonen været 2 ringo stævner. Et stævne i SGI og stævnet i marts var i Helle, her havde vi 6 spillere med. Stævnerne er mix stævner.

Badminton: Det ser ud til at trængselen på banerne, ikke har været så stort hen mod 11.30, eller er det alderen, der trykker, så trætheden melder sig tidligere.

Skumtennis: Her bliver der slået godt til skumboldene. Vi prøver på at følge med til at købe og udskifte skumbolde. Det er kun tegn på at aktiviteten bliver brugt flittigt.

Bordtennis: Der er gang i batmændene. Ofte har der været 8 spillere.

Indendørs petanque: Spillerne hygger sig med spillet. Der er indkøbt tælleværker.

Bowls er der op til 20 spillere. Der har været 3 stævner i november 40 spillere i Hviding, i januar 42 spillere i Vorbasse og i april et stævne i Ansager.

Bob: Der har ingen interesse været for at spille bob.

Krolf: Vi har indkøbt et start sæt krolf og anlagt en bane her i idrætscenteret.

Underholdning: Bestyrelsen prøvede med lidt underholdning til juleafslutningen. Vi er modtagelige for forslag til underholdning – foredrag – koncerter – busture.

Sangbøger: vi har købt 100 DGI sangbøger til levering til den nye sæson.

Hvordan kommer vi af med ventelisten. Har I forslag?

Tak til bestyrelsen og suppleanter for godt samarbejde.
Foto fra 2016 Generalforforsamlingen